košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě eshop.hagemann.cz
(dále jen "podmínky")

 

1. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – HAGEMANN a.s., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Hradní 27/37, /SČ 710 00, IČ: 268 26 925, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle a vložce B 2763. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o obchodní korporaci, která přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, nebo obchodních korporací dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky. Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

Internetový obchod obsahuje nabídku vestaveb do užitkových vozidel, autodílů, autodoplňků, nářadí, autolaků a příslušenství (dále jen zboží) s vyobrazením jednotlivých položek zboží a detailního popisu zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

 3. Objednávka kupujícího

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému eshop.hagemann.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa, nebo název obchodní korporace a její sídlo a identikační číslo nebo u podnikající fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo,  e-mailová adresa, telefon, název zboží, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eshop.hagemann.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli chybně zadané e-mailové adrese kupujícím, změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, nebude objednávka kupujícího expedována, z důvodu pochybnosti objednávky nebo existence objednávajícího subjektu.

Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, neboť systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto obchodních podmínek.

 

4. Cena, platební podmínky a způsob platby

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží, webové prezentaci a těchto VOP jsou smluvní a konečné ceny včetně DPH, příp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit.

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží způsobem, který si zvolil z aktuální nabídky v průběhu objednávky. Jde zejména o tyto druhy plateb:

a)       V hotovosti – na pobočce. Zboží zaplatíte při převzetí zásilky na prodejně.

b)       V hotovosti – dobírkou. Zboží zaplatíte při převzetí zásilky přepravní službě (Česká pošta)

c)       Převodem na účet prodávajícího. Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky, číslo účtu je 207138058/0300 (ČSOB).

Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je vyloučeno. V případě, že je dle čl.7 účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného. 

5. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společností na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 30 dnů. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a toto zboží vrátit zpět na náklady prodávajícího.

Obecná dodací lhůta je 14 pracovních dnů.

V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 14 pracovních dnů od obdržení platby na účet.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

6. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat prostřednictvím zásilkové služby v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírkové a balné (dále jen poštovné). Za každou jednotlivou zásilku bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 100,- Kč za předem uhrazenou zásilku a 137,- Kč za dobírku.

Přímý prodej a vlastní odběr zboží je možný po vzájemné dohodě na obchodních místech:

1)         Prosecká 74, 190 00 Praha 9 - Prosek

2)         Holická 29, 772 00 Olomouc

3)         Krnovská 117, 747 07 Opava

 

7. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzít a v případě dobírkové zásilky je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží dle ust. § 2160 Obč.Z. 

8. Práva kupujícího z vadného plnění

Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud tato byla odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty k předání zásilky přepravní společnosti dle čl. 5 těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. je rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, zásilka je promočená apod. (viz. Česká pošta apod.)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách prodávajícího, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, ale pouze tehdy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách prodávajícího, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,
 • výrobek je mechanicky poškozen,
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například ohněm, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci na adrese prodávajícího: Krnovská 117, 747 07 Opava nebo na elektronické adrese eshop@hagemann.cz

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez zbytečného odkladu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce.

• že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího;

• že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout, případně mu je zašle zpět na původní adresu.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží, případně zmaří jeho doručení ani ve lhůtě po uplynutí 2 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

9. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s prodávajícím smlouvu prostřednictvím eshopu, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které za prodej zboží od kupujícího inkasoval, nikoliv však dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající upozorňuje kupující, že toto právo odstoupení od smlouvy spotřebitelem neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů, a to formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

 • e-mailem na adresu eshop@hagemann.cz
 • poštou na adresu Krnovská 117, 747 07 Opava

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě, že kupující využije, svého práva na odstoupení od smlouvy doporučuje mu kupující zboží vrátit pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, stejným platebním prostředkem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupujícího výslovně neuvedl jiný požadavek, a to buď odeslání peněz na adresu kupujícího nebo převod na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující může uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ)::

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující svým svobodným rozhodnutím (odeslání objednávky) dává najevo, že si je vědom všech uvedených skutečností a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

V souvislosti s obchodní činností a vyřizování objednávek uchovává prodávající tyto údaje kupujícího: název firmy nebo jméno kupujícího, e-mail, telefon, adresa fakturační, dodací a předmět obchodní transakce. Prodávající uchovává pouze údaje nezbytné pro komunikaci s kupujícím, pro dodání zboží a pro potřeby účetní evidence transakcí. Prodávající získává tyto údaje se souhlasem kupujícího při objednání a to dočasně nebo trvale při registraci kupujícího. Kupující má možnost editovat či mazat údaje po přihlášení do administrace (v případě registrovaného uživatele) nebo svůj požadavek může poslat e-mailem na adresu: eshop@hagemann.cz

 

11. Obchodní sdělení

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004Sb. Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu eshop@hagemann.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

 

12. Závěrečné ustanovení

Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty z internetových stránek provozovaných prodávajícím nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1. 8. 2014 Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.